Informacioni i karakterit publik është informacion në çdo formë të krijuar ose të disponueshme me të cilat disponon pronari i informacionit sipas kompetencave të tij.

Çdo person juridik dhe fizik pa diskriminim mbi asnjë bazë: (gjini, race, feje, orientimi kombëtar, seksual ose bindje politike), mund të paraqesë kërkesë për qasje në informacione të karakterit publik.
Ligji i maqedonise e parasheh këtë të drejtë edhe për personat e huaj juridikë dhe fizikë. Kërkesa dorëzohet në formularin e krijuar nga Komisioni (në dispozicion në www.komspi.mk).

http://108.175.161.226/~uipgov/wp-content/uploads/2019/02/4-3.3-11-Barane-za-pristap-do-informatsii-od-javen-karakter-1.pdf

http://108.175.161.226/~uipgov/wp-content/uploads/2019/02/4-3.3-11-Barane-za-pristap-do-informatsii-od-javen-karakter.docx

 Kërkesa duhet të përmbajë titullin e mbajtësit të informacionit, emrin dhe mbiemrin e kërkuesit, kompanise ose personit juridik, të dhënat për një përfaqësues/avokat të mundshëm, informacionin me të cilin ai dëshiron të njihet, mënyrën se si dëshironi ta merrni informacionin. Në kërkesë duhet të tregohet edhe adresa, numri i telefonit. kontakti, ose e-mail të kërkuesit të informacionit.

Personi zyrtar per zbatimin e ligjit për akses të lirë në informacion :

Ana Nikolovska 
info@uip.gov.mk
tel: +389 70 257 948
Kërkesa për informacion mund të dorëzohet edhe me shkrim në adresën e Ndërmarrjes Publike “Rrugë dhe Rrugica”

rr. “Kole Nedelkovski” nr.18, 1000 Shkup, në e-mailin e zyrtareve per informim

si dhe me faks – (02) 3 162-317.

Qytetarët mund të informohen për të gjitha pyetjet e interesit të tyre që kanë të bëjnë me të drejtën e qasjes së lirë në informacione publike përmes telefonit: (02) 3 162 317 lokacioni 24.

 

INFORMATA TË KARAKTERIT PUBLIK TË NP “RRUGËT DHE RRUGICAT-SHKUP:

1. LIGJET!

  • Ligji i Ndërtimit

        http://uip.gov.mk/wp-content/uploads/2022/03/Zakon-za-gradene.html

  • Ligji për Sigurinë e komunikacionit rrugorCommunity Verified icon
2. RAPORTI VJETOR, LLOGARITË VJETORE DHE TREGUESIT FINANCIAR PËR FUNKSIONIMIN E NP!
  • Raporti vjetor i funksionimit të NP për vitin 2018
  • Raporti vjetor i funksionimit të NP për vitin 2019

– Годишен извештај од работењето на ЈП Улици и патишта Скопје за  2019 година

-.Годишна сметка за 2019 година

– Финансиски показатели од работењето за 2019 година со Објаснувачки белешки

– Одлуки од УО и Совет на Град Скопје за усвојување на Извештајот за работењето во 2019 г

-Биланс на состојба 2020

-Биланс на успех 2020

Даночен биланс за оданочување на добивка 2020

-СПД Рекапитулар 2020

-Посебни податоци 2020

-Финансиски извештаи и парични текови

-Објаснувачки белешки

  • Raporti vjetor i funksionimit të NP për vitin 2021

Годишен извештај за работењето на ЈП Улици и патишта скопје за период 01.01.-31.12.2021 г

Годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 г-1

Финансиски показатели од работењето за период 01.01.-31.12.2021 г

Извештај на независен ревизор за 2021 г

Одлука за усвојување на Извештај на независен ревизор за 2021 г

3. RAPORTET MUJORE TË FUNKSIONIMIT TË NP!

– Извештај од работењето за период 01.01. – 31.03.2019 година
– Извештај од работењето за период 01.01. – 30.06.2019 година
– Извештај од работењето за период 01.01. – 30.09.2019 година

– Извештај од работењето за период 01.01. – 31.03.2020 година

– Извештај од работењето за период 01.01. – 30.06.2020 година

– Извештај од работењето за период 01.01. – 30.09.2020 година

– Извештај од работењето за период 01.01.-31.03.2021 г

Извештај од работењето  за период 01.01.-30.06.2021 г

Извештај од работењето на ЈП Улици и патишта Скопје за период 01.01.до 30.09.2021 г 

Извештај од работењето за период 01.01.-31.03.2022 г

Извештај од работењето за период 01.01. до 30.06.2022 г

Тримесечен извештај со показатели за финансиско работење за период од Јули до Септември 2022г.

Тримесечен извештај со показатели за финансиско работење за период октомври Декември 2022 г

 

4. PROGRAMET VJETORE TË PUNËS TË NDËRMARRJES PUBLIKE!

  • Programet vjetore të punës së NP për vitin 2019!
  •  Programet vjetore të punës së NP për vitin 2021!

Програма за одржување и реконструкција на сообраќајници во надложнест на Град Скопје, пешачки и велосипедски патеки и јавни рекреативни површини на подрачјето на Град Скопје 2021г.

Програма за одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, отворените канали и расчистување на дивите депонии на подрачјето на Град Скопје за 2021г.

Програма за одржување, проектирање и изведба на светлосна, хоризонтална, вертикална сообраќајна сигнализација на подрачјето на град Скопје во 2021г.

Програма за одржување на магистрални и собирни улици на подрачјето на Град Скопје во зимски услови (Зимска служба 2021 и 2022г.)

Scan1

  •  Programet vjetore të punës së NP për vitin 2022!

Програма за одржување и реконструкција на сообраќајници во 2022г.

Програма за одржување, проектирање и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сигнализација во 2022г.

Програма за одржување на корито Вардар за 2022год.

Програма за одржување на сообраќајници во зимски услови(Зимска служба 2022/2023г.)

  •  Programet vjetore të punës së NP për vitin 2023!

Community Verified icon5. STATUTI I NP “RRUGËT DHE RRUGICAT” – SHKUP!


Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon