ISO 14001:2015 – Prodhimi i asfaltit

ISO 9001:2008 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë në ndërtimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e autostradave, rrugëve magjistrale dhe tubuese , shesheve dhe terreneve sportive.