U.D. DREJTOR

QAMIL KOVAÇI

 

Ndërmarrja Publike për kryerjen efikase të aktiviteteve që bëhen në përputhje me statutin, organizohet në disa sektorë, ato janë:

Departamentet e pavarura janë: njësitë organizative që nuk janë pjesë e Sektorit, por janë nën autoritetin e drejtpërdrejtë të Drejtorit të Ndërmarrjes Publike.

Departamenti i pavarur i rishikimit të brendshëm


1. Sektori – Mekanizim

Në sektorin e Mekanizimit kryhen punime dhe detyra që lidhen me prodhimin e përzierjeve të asfaltit, transportimi i lëndëve të para dhe punonjësve, mirëmbajtja dhe kontrolli i automjeteve dhe makinerive të ndërtimit, prodhimi dhe montimi i konstruksioneve të ndryshme metalike dhe shtyllat e semaforëve, si dhe mbajtja e evidencës për kohën e kaluar në punë nga punonjësit.

*Përgjegjës i Departamentit të Mekanizimit

Branko Atanasovski

Kontakt: tel: 2 783 530;

2. Sektori – Mirëmbajtja dhe ndërtimi i rrugëve

Në sektorin Mirëmbajtja dhe ndërtimi i rrugëve kryhen punime dhe detyra për mirëmbajtjen, ndërtimin dhe rikonstruimin e rrugëve, shtigjeve për këmbësorë, biçikletave dhe hapësirave publike rekreative në zonën e Qytetit të Shkupit.

* Shef i departamentit të mirëmbajtjes dhe ndërtimit të rrugëve të trafikut

 

Sasho Dzipunov

3. Sektori – Komunikacion

Në sektorin e Trafikut kryhen punime dhe detyra për ruajtjen e gjendjes funksionale të ndriçimit,
sinjalizimi horizontal dhe vertikal,performanca e sinjalistikës së re të trafikut dhe menaxhimin dhe kontrollin e komunikacionit,menaxhimi i automatizuar i trafikut,për rrjedhë të sigurt dhe të qetë të komunikacionit në zonën e Qytetit të Shkupit.


*Përgjegjës i Departamentit të Komunikacionit

Ivan Velevski

*(CUKS) – Qendra e menaxhimit dhe kontrollit të komunikacionit

Në Departamentin e Menaxhimit dhe Kontrollit të Komunikacionit (DKTK) kryhen punimet dhe detyrat për:

– grumbullimi i të dhënave të komunikacionit në kohë reale; menaxhimi i sistemit të semaforit dhe kontrolli i komunikacionit; monitorimi (video survejimi) i komunikacionit;
përcjelljën dhe prioritizimin e automjeteve 
të transportit publik të qytetit,automjete speciale dhe automjete të shoqëruara; informimi i pjesemarresve ne komunikacion nëpërmjet tabelave me përmbajtje të ndryshueshme


– organizimi, funksionimi, mirëmbajtja dhe monitorimi i sistemit adaptiv të kontrollit të komunikacionit në qytetin e Shkupit

– menaxhim efikas dhe optimal të trafikut,
funksionimin normal të pajisjeve të informacionit dhe komunikimit si dhe pajisjet periferike të sistemit të automatizuar të menaxhimit të trafikut në Qytetin e Shkupit

Контакт:тел: 070 242 285


4. Departamenti për përgatitjen dhe zhvillimin teknik

Në sektorin e trajnimit dhe zhvillimit teknik, kryhen punimet e përgjithshme dhe e përbashkët, qe i referohet 

përgaditjes se Çmimeve, përgatitjen e ofertave dhe përllogaritjet,përgatitjen e zbatimeve teknike si dhe mirëmbajtjen e kompjuterëve personalë dhe pajisjeve të tjera IT si dhe projektim-prodhimi i dokumentacionit teknik për objektet e kategorisë së dytë në fushën e inxhinierisë së trafikut dhe ndërtimit.


*Përgjegjës i Departamentit Teknik

Sonja Kimova-Delevska

 

5.Sektori – Çështjet e përgjithshme juridike dhe burimet njerëzore

Në sektorin për Çështjet e përgjithshme juridike dhe burimet njerëzore kryhen punimet në lidhje me përgatitjen e akteve te përgjithshme dhe individuale në kompetencë të Bordit Drejtues dhe Drejtorit të Ndërmarrjes ; përfaqësimin e Ndërmarrjes në kontestet para gjykatave kompetente dhe para organeve dhe personave të tjerë kompetentë që ushtrojnë kompetenca publike;si fillimin, zhvillimin dhe regjistrimin e procedurave gjyqësore dhe administrative para gjykatave kompetente,organet dhe personat që ushtrojnë kompetenca publike poashtu përgatitjen dhe organizimin e seancave të Bordit Drejtues të Ndërmarrjes

dhe Bordi Mbikëqyrës për kontrollin e operacioneve materiale dhe financiare; menaxhimin e burimeve njerëzore në Ndërmarrje;pune arkivore, kontrolli i brendshëm poashtu sigurimin dhe ruajtjen e higjienës së kompanisë.


*Përgjegjës i Departamentit të Çështjeve të Përgjithshme Juridike dhe Burimeve Njerëzore

Марина Давчевска

e-mail: marina.davcevska@uip.gov.mk

 

6. Sektori për operacione financiare

 

Në sektorin e operacioneve financiare kryhen punime në lidhje me planifikimin dhe analizën financiare, operacionet materiale dhe financiare si dhe planifikimi dhe zbatimi i furnizimeve publike.

*Përgjegjës i Departamentit për operacione financiare

 

Violeta Stamenkovska

e-mail: violeta.stamenovska@uip.gov.mk


*Mbrojtja e sinjalizuesve!

-Person i autorizuar për pranimin e aplikacioneve të dorëzuara me qëllim të raportimit të mbrojtur të brendshëm dhe raportimit të mbrojtur të jashtëm në NP Rrugë dhe rrugica – Shkup.

Boban Crniçiq

e-mail:boban.c@uip.gov.mk  nr telefoni: 071/305-330

NJË AKT PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE
http://uip.gov.mk/wp-content/uploads/2022/12/ZAKON-ZA-IZMENUVANE-NA-ZAKONOT-ZA-ZASHTITA-NA-UKAZHUVACHI-br.257-29.10.2020.pdf

RREGULLAT PËR RAPORTIM TË BRENDSHËM TË MBROJTUR NË INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK (Nr. 46 – 08.03.2016)
http://uip.gov.mk/wp-content/uploads/2022/12/PRAVILNIK-ZA-ZASHTITENO-VNATRESHNO-PRIJAVUVANE-VO-INSTITUTSIITE-VO-JAVNIOT-SEKTOR-br.46-08.03.2016.pdf

RREGULLAT PËR RAPORTIM TË JASHTËM TË MBROJTUR (Nr. 46 – 08.03.2016)
http://uip.gov.mk/wp-content/uploads/2022/12/PRAVILNIK-ZA-ZASHTITENO-NADVORESHNO-PRIJAVUVANE-br.46-08.03.2016.pdf

*Person i autorizuar për komunikim me qytetarët që kanë një lloj dhe shkallë të caktuar të aftësisë së kufizuar!

Sonja Kimova-Delevska

e-mail:sonja.kimova@uip.gov.mk

 

*.Person i autorizuar për të ndërmjetësuar me informacionin publik!

Ana Nikolovska

e-mail:info@uip.gov.mk

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon

 


Community Verified icon

 


Community Verified icon
Community Verified icon

 


Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

 

Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon

 


Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon


Community Verified icon

Community Verified icon

 


Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

 


Community Verified icon
Community Verified icon

 


Community Verified icon

Community Verified icon

 


Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

 


Community Verified icon

Community Verified icon


Community Verified icon

 


Community Verified icon

 


Community Verified iconCommunity Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

 


Community Verified icon