Mjetet e funksionimit të ndërmarrjes sigurohen nga :

–  Të hyrat e realizuara nga ndërmarrja

–  Buxheti i Qytetit të Shkupit përmes të cilit miratohen programet për punën e ndërmarrjes publike nga

Këshilli Administrativ për të cilin Këshilli i Qytetit të Shkupit jep pëlqimin.

     Programet e punës janë si më poshtë:

  • Programi për mirëmbajtjen dhe rindërtimin e rrugëve në kompetencë të Qytetit të Shkupit, shtigjeve për këmbësorë dhe per biçikleta dhe hapësirave publike rekreative në zonën e qytetit të Shkupit.
  • Programi për mirëmbajtjen e shtratit të lumit Vardar, degëve të tij, lumenjve Lepenec, Treska, Serava dhe kanaleve të hapura në zonën e qytetit të Shkupit.
  • Programi për mirëmbajtjen, projektimin dhe realizimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale të komunikacionit në zonën e qytetit të Shkupit
  • Programi për mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale dhe tubuese në zonën e Qytetit të Shkupit në kushte dimërore

Community Verified icon


Community Verified icon
Community Verified icon