Veprimtaria kryesore e Ndërmarrjes Publike “Rrugë dhe Rrugica” – Shkup është Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave me kod 42.11.

Ndërmarrja publike kryen këto aktivitete:

– Mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i rrugëve në kompetencë të Qytetit të Shkupit, shtigjeve për këmbësorë dhe biçikleta dhe hapësirave publike rekreative në zonën e Qytetit të Shkupit.

– Mirëmbajtja e shtratit të lumit Vardar, degëve të tij, lumenjve Lepenec, Tresca, Serava dhe kanaleve të hapura në zonën e qytetit të Shkupit.

– Mirëmbajtja, projektimin dhe realizimin e sinjalistikës horizontale dhe vertikale të komunikacionit në zonën e qytetit të Shkupit

– Mirëmbajtja e rrugëve magjistrale dhe tubuese në zonën e Qytetit të Shkupit në kushte dimërore.

Organet e ndërmarrjes janë: Bordi Drejtues, Drejtori i ndërmarrjes dhe Bordi Mbikëqyrës.

Organi drejtues i Ndërmarrjes është Bordi Drejtues, anëtarët e të cilit i zgjedh dhe i shkarkon Këshilli i Qytetit të Shkupit nga radhët e ekspertëve të afirmuar dhe të njohur në këtë fushë, duke pasur parasysh përfaqësimin e duhur dhe të drejtë të anëtarëve të të gjithë komunitetetve.Numrin dhe përbërjen e anëtarëve të Bordit drejtues e përcakton Këshilli i Qytetit të Shkupit me Vendim për emërimin e anëtarëve të Bordit drejtues. Mandati i anëtarëve të Bordit Drejtues zgjat 4 vjet

Organi drejtues i Kompanisë është drejtori, të cilin e emëron në bazë të konkursit publik dhe e shkarkon kryetari i qytetit të Shkupit.Mandati i Drejtorit të ndërmarrjes zgjat 4 vjet.

Bordi Mbikëqyrës është autoriteti për kontrollin e operacioneve materiale dhe financiare të Ndërmarrjes.

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës i emëron dhe i shkarkon Këshilli i Qytetit të Shkupit.

Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës emërohet personi me arsim të lartë, i cili zotëron njohuri dhe përvojë në fushën e financës dhe kontabilitetit. Mandati i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës zgjat 4 vjet.

Numri i përgjithshëm i të punësuarve është 241.


Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon


Community Verified icon


Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon