Rrugët dhe rrugët PE

PE Rrugët dhe rrugët – Shkup, është një kompani publike e themeluar nga Qyteti i Shkupit që kryejnë veprimtari me interes publik. Që nga viti 1958, PE ka kryer aktivitetin e saj si Administrata e Qyteteve të Rrugëve, një organizatë me vetëfinancim.

Prej vitit 1972 deri 1992 ai është pjesë e PUC Komunalec-Shkup.
Vendimi për ndarjen e kësaj kompanie në disa ndërmarrje të veçanta br.02-3800 / 7 prej 10/08/1992, dhe me regjistrimin në regjistrin e gjykatës të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Shkup nën numrin 19253/92 nga 12.29.1992, PE rrugëve dhe rrugët – Shkupi filloi të funksionojë si një entitet i pavarur juridik.

PE Rrugët dhe rrugët ushtron biznes në klasifikimin kombëtar të aktiviteteve me emrat e mëposhtëm dhe kodet e biznesit:

ndërtimi:
– Ndërtimi i autostradave dhe rrugëve të tjera, pistave të aeroportit dhe terreneve sportive;

peizazhit:
-Ureduvanje, ndërtimin, rindërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve kombëtare, rrugëve të grumbullimit, shesheve dhe fusha sportive;

mirëmbajtjes:
– Mirëmbajtja e sinjalizimit të trafikut rrugor;
– Mirëmbajtja e rrugëve dhe rrugëve në kushtet e dimrit;