Структура

Јавното Претпријатие заради ефикасно извршување на дејностите кои ги извршува согласно Статутот се организира во Сектори и тоа:

1.Сектор - Механизација


2.Сектор - Сообраќај


3.Сектор - Одржување и изградба на сообраќајници


4.Сектор - Технички работи


5.Сектор - Правно - кадрови и општи работи


6.Сектор - Финансии

Во моментов вкупниот број на вработени во ЈП Улици и Патишта - Скопје е 250!