Програми за работа

Програми за работа 2015

- Одржување на јавни сообраќајни површини во летни услови

- Програма за одржување и реконструкција на сообраќајници во надлежност на град Скопје

- Програма за одржување на корито на река Вардар и нејзините притоки и отворени канали

- Програма за отстранување и времено складирање на бесправно поставени објекти

- Програма за светлосна, хоризонтална и вертикална сигнализација

- Програма зимска служба, финансиски средства

- Програма зимска 2014-2015

 

Програми за работа 2014

- Летна програма 2014 - Одржување на јавни сообраќајници

- Програма 2014 - Одржување и реконструкција на магистрални и собирни улици

- Програма 2014 - Одржување и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сигнализација

- Програма 2014 - Одржување на корито на река Вардар и нејзините притоки и отворени канали

- Програма 2014 - Отстранување и времено складирање на бесправно поставени објекти

Програма 2014 - Техничка регулатива на сообраќајни површини

Програма зимска служба 2013 - 2014, потребни финансиски средства

- Програма зимска служба 2014